Področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja se kaže najbolje urejeno, učinkovito in z najboljšimi pozitivnimi rezultati takrat, ko sočasno poteka delovanje na treh ravneh: na ravni države (makro), na ravni delodajalcev (mezzo) in na ravni posameznih ljudi (mikro). Politike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja niso univerzalne, saj ni enega modela, ki bi ustrezal vsem. Številne študije že potrjujejo posredne in neposredne koristi za delodajalce, ki so imeli posluh za to področje. Prav zato se kot najbolj idealno kaže medsebojno sodelovanje, spoštovanje in zaupanje med vsemi (vodstvom in zaposlenimi) v posameznem podjetju oziroma organizaciji.

Pilotni eksperiment »očka v akciji«

Mirovni inštitut je junija 2020 objavil javni poziv delodajalcem za sodelovanje v pilotnem eksperimentu. K sodelovanju v pilotnem eksperimentu so pristopili: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, NOMAGO d.o.o., Nogometni klub Bravo in Javni sklad  Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V naslednjem koraku bomo pripravili in izvedli pilotni eksperiment, kjer bo najmanj 40 zaposlenih očetov iz 4 podjetij / organizacij po vsej Sloveniji aktivno preizkušalo ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Več informacij sledi …

Ključni dokumentu EU:

DIREKTIVA SVETA 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES

Direktiva je v vseh državah članicah EU vpeljala pravico do starševskega dopusta v primeru rojstva ali posvojitve otroka, ki velja za vse delavce in delavke, ne glede na vrsto njihove pogodbe o zaposlitvi (za nedoločen čas, za določen čas, s skrajšanim delovnim časom ali začasno). Direktiva določa minimalne standarde, da bi države EU v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivnih pogodbah lahko uporabile ali uvedle ugodnejše določbe za dostop do dopusta in okoliščine za njegovo izrabo.

Direktiva je dostopna prek:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0018

DIREKTIVA (EU) 2019/1158 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU

Z Direktivo se želi povečati delež žensk na trgu dela, povečati delež moških, ki izrabijo dopust iz družinskih razlogov, in vzpostaviti prožne ureditve dela ter delavcem in delavkam ponuditi možnost, da vzamejo dopust, da bi skrbeli za družinske člane in sorodnike, ki potrebujejo pomoč. Države članice EU morajo določbe Direktive prenesti v nacionalno zakonodajo do 2. avgusta 2022.

Direktiva je dostopna prek:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1158

Evropski steber socialnih pravic 

Evropski steber socialnih pravic zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane, zasnovane na 20 ključnih načelih, ki zadevajo enake možnosti in dostop do trga dela, poštene delovne pogoje ter socialno zaščito in vključenost. Na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja staršem in osebam, ki morajo skrbeti za druge, zagotavlja pravico do ustreznega dopusta in prožnih ureditev dela ter dostopa do storitev oskrbe. Ženske in moški imajo enako pravico do posebne odsotnosti z dela za opravljanje oskrbe in spodbuja se jih, da jo usklajeno koristijo.

Več na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017C1213(01)&from=EN

Nacionalna zakonodaja:

  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
  • Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk
  • Zakon o delovnih razmerjih
  • Zakon o urejanju trga dela
  • Zakon o varstvu pred diskriminacijo
  • Zakon o enakih možnostih žensk in moških

V okviru projekta »Očetje in delodajalci v akciji« (ODA) je izšel priročnik za uvajanju ukrepov usklajevanja plačanega dela in družine v delovnih organizacijah. Namenjen je delodajalcem in delodajalkam, vodstvom organizacij, kadrovskim in pravnim službam, sindikatom in vsem zaposlenim. Več informacij in vsebino priročnika najdete na:

https://www.mirovni-institut.si/izsel-prirocnik-ukrepi-za-usklajevanje-placanega-dela-in-druzine/

https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2016/06/Prirocnik_ODA.pdf

Druge povezave na prispevke in projekte:

Prispevek Žive Humer in Mojce Frelih (usklajevanje in povezava z zdravjem na delovnem mestu)
https://www.evzd.si/wp-content/uploads/2020/10/eVZD-Zbornik-A4-10-2020-low3.pdf
+ video posnetki:
https://www.evzd.si/evzd-zbornik-in-video-posnetki-predavateljev-konference-evzd/

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (dobre prakse usklajevanja)
https://www.zsss.si/koncno-porocilo-rebalance-2211/
in še:
https://pss-slo.org/str/koncno-porocilo-projekta-rebalanceuravnotezenje-primeri-dobrih-praks-in-uspesnega-socialnega-dialoga-v-drzavah-clanicah

Očetje in delodajalci v akciji
https://www.mirovni-institut.si/enakopraven-oce/

MiC – Skrbstvene odgovornosti moških. Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti
https://www.men-in-care.eu/
in tudi na: http://www.mirovni-institut.si/projekti/podporno-delovno-okolje-za-moske-pri-usklajevanju-dela-in-skrbstvenih-odgovornosti-mic/

Ekvilib Inštitut, Certifikat družini prijazno podjetje
http://www.certifikatdpp.si/
in še publikacija: http://www.certifikatdpp.si/

Združenje delodajalcev Slovenije (izboljševanje delovnega okolja) POVEZAVA

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (usklajevanje – izzivi za delodajalce)
(gzdbk.si) Novičnik

Štajerska gospodarska zbornica
https://www.stajerskagz.si/projekt-naprej-tezave-na-podrocju-usklajevanje-dela-in-zasebnega-zivljenja-dolocajo-kvaliteto-zaposlitve-v-modernih-druzbah/

Inštitut za delo (usklajevanje – delodajalci)
https://institut-delo.com/S40330/Novice
in tudi: https://institut-delo.com/S40300/GEQUAL